1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Alisha PMU en een klant waarop Alisha PMU deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk of uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch, per email of per bericht aan Alisha PMU melden. Na het ontvangen van dit bericht zal Alisha PMU dit bevestigen.

Als de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Alisha PMU gerechtigd om 50% van het gehele afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Als de klant meer dan een half uur later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Alisha PMU de behandeling weigeren en 50% van het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, als zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3. Annuleren

Het is niet mogelijk om een geboekte afspraak/training te annuleren. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om deze afspraak éénmalig te verschuiven naar andere beschikbare datum binnen 3 maanden. Voor afspraken dient dit 48 uur van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door Alisha PMU.

4. Betaling

Alisha PMU vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pin te voldoen.

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal Alisha PMU de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant.

In het geval dat klant al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht Alisha PMU vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen, zoals aangegeven in het afspraak maken proces en in de bevestigingsemail. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht.

De klant is verplicht om het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak en gaat hiermee akkoord. Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.

5. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Alisha PMU vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Alisha PMU aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Alisha PMU neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. Alisha PMU behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alisha PMU zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door Alisha PMU gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

6. Geheimhouding

Alisha PMU is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Alisha PMU verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Alisha PMU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Alisha PMU is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Alisha PMU is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging en diefstal

Alisha PMU heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen als de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. Alisha PMU meldt diefstal altijd bij de politie. In onze salon zijn er geen beveiligingscamera’s aanwezig.

9. Klachten

Als de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Alisha PMU. Alisha PMU zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. Alisha PMU zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Als een klacht gegrond is zal Alisha PMU de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. I

10. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Als de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Alisha PMU het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Verwachtingen

Wij staan voor natuurlijke verfraaiing van de schoonheid. Op onze Instagram vindt u talloze voorbeelden van ons werk. U ziet onze stijl en wat u van ons kunt verwachten. Kiest u voor een techniek of stijl welke wij niet aanbieden dan wordt de behandeling gestaakt en bent u uw aanbetaling kwijt.

  1. Intake: Wij behandelen geen klanten die zwanger zijn en/of diabetes patiënten zonder doktersverklaring. Tijdens het voortekenen wordt de vorm bepaald. Let erop dat dit de uitlijnen zijn en het uiteindelijke resultaat fijner en minder hard zal zijn.
  2. Pigmenteren: Nadat u akkoord geeft op de vorm start onze artiest met het pigmenteren. Het uiteindelijke resultaat zal pas 6 weken zichtbaar zijn. De kleur en vorm zijn nog niet in hun eindfase.
  3. Nabehandeling: Deze zit niet inbegrepen bij uw behandeling en kost €100 euro. Binnen 6 tot 10 weken komt u terug voor de nabehandeling. Mocht er meer dan 10 weken tussen zitten omdat Alisha PMU geen eerdere plek aan kan bieden dan komen er geen extra kosten bij. Kunt u zelf niet binnen 6 tot 10 weken op de nabehandeling komen en komt u na 10 weken, dan valt de behandeling in de jaarlijkse kleurboost met de daarbij geldende prijs. Dit heeft te maken met de mogelijkheid dat er meer tijd in de nabehandeling wordt gestoken dan bij 6/10weken. Mocht u kleine aanpassingen willen laten uitvoeren dan zal dat moeten op de dag van de nabehandeling. Wij kunnen tussentijds geen aanpassingen verrichten omdat het resultaat nog in proces zit. Er wordt dus onder geen enkel bedwing eerder een afspraak ingepland dan na 6 weken.
  4. Nazorg: Het is van cruciaal belang dat u zich houdt aan de nazorg. Doet u dit niet dan is het resultaat uw verantwoordelijkheid. Onze specialisten herkennen verandering van pigment door zon/zonnebank en andere invloeden zoals water.
  5. Eindresultaat: Wij streven naar perfectie. Dit doen wij door alles in millimeters af te tekenen. Omdat bijna geen enkel gezicht (lichaam) symmetrisch is en ons doel is om harmonie te creëren dient u er rekening mee te houden dan er een millimeter afgeweken kan worden om zo harmonie in uw gezicht/lichaam te creëren.

12. Ontevredenheid

Bent u ontevreden over het resultaat dan zullen wij dit met u bespreken. Mocht u ontevreden zijn over de vorm dan zullen wij bespreken wat de mogelijkheden zijn om dit zoveel mogelijk bij te werken. Omdat wij goedkeuring vragen na het voortekenen bent u akkoord gegaan met de vorm. Is de vorm anders dan hoe er is voorgetekend dan zullen wij dit voor u corrigeren. Bent u echter zelf van mening veranderd en wilt u een ander vorm en/of kleur toegepast hebben dan zijn de bijkomende kosten voor deze behandelingen geheel voor uw. In geval van ontevredenheid, verwachten wij dat u dit kenbaar maakt binnen 8 weken na de desbetreffende behandeling. Wij zullen u altijd vragen de 6 weken hersteltijd in acht te nemen. Daarna heeft u nog 2 weken om ons te contacteren over uw ontevredenheid.

13. Resultaat is niet blijvend

Wij passen dezelfde techniek toe bij al onze klanten. Soms kan het pigment minder goed worden opgepakt in de huid, dit kan verschillende oorzaken hebben waar wij geen invloed op hebben. Wij zullen ons techniek hierop aanpassen om alsnog het gewenste resultaat te behalen. In bijna alle gevallen lukt dat. In enkele zeldzame gevallen lukt het niet en verliest de huid het pigment gedeeltelijk of volledig. Dit is echter heel zeldzaam. Daarom is er de nabehandeling om pigment wederom in de huid te krijgen. Wanneer blijkt dat er nog een behandeling nodig is om elke plekjes op te vullen dan dient er een 2de nabehandeling ingepland te worden. Hier zijn kosten aan verbonden. Reden is dat wij geen invloed hebben op hoe de huid pigment oppakt. Nogmaals, wij beheersen een techniek waarbij maximale pigmentopname plaats vindt. In gevallen dat de gehele pigment loslaat, dan wordt 50% van het betaald bedrag teruggestort of in contant aan de klant overhandigt. Dit geldt alleen in gevallen dat het pigment volledig niet pakt.

14. Beeldmateriaal

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Als er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.